Nationalekonom för samhällsekonomisk analys och skapande av nya nyckeltal

Målet för uppdraget är att ta fram monetära nyckeltal för att möjliggöra samhällsekonomisk värdering. Nyckeltalen ska vara applicerbara vid analys av stamnätsinvesteringar.


Bakgrund och problemformulering

Vår uppdragsgivare Svenska kraftnät använder samhällsekonomiska analyser som en del av beslutsunderlaget vid investeringar i stamnätet. En del av analysen är att bedöma det samhällsekonomiska värdet av att kunna ansluta ”framtida elförbrukning”. Svenska kraftnät vill utveckla en metod för att kunna göra en monetär värdering av nyttan med att ansluta ny förbrukning Energiföretagen presenterade 2018 en rapport om samhällsekonomisk kostnad för nationell kapacitetsbrist i elnäten. Rapporten fick dock viss kritik, bl a  för att den bortsåg från andra kostnader för att möjliggöra nyttovärdena. En samhällsekonomisk analys bör enligt många även beakta möjligheten att elförbrukare eventuellt kan finna annan lokalisering i Sverige, och därmed att hela det samhällsekonomiska värdet av anslutningen kanske inte är beroende av kapacitet i en viss given punkt. Till exempel blir den samhällsekonomiska förlusten för Sverige rimligen större ifall elförbrukningen helt uteblir, än om den realiseras på annan plats i Sverige.  Priset för förlorad last (value of lost load – VoLL) avser befintliga kunders avbrottskostnad, och är inte direkt tillämpligt för bedömning av det samhällsekonomiska värdet av framtida anslutningar. En samhällsekonomisk analys kan i princip omfatta effekter och aktörer i flera led, till exempel effekter på arbetsmarknad, regional utveckling m.m. Detta projekt ska i första hand monetarisera nyttan för elförbrukarna.


Målet för uppdraget är att ta fram monetära nyckeltal för att möjliggöra samhällsekonomisk värdering av anslutning av ny förbrukning. Nyckeltalet/-en kan vara på formen ”kr/MWh” och vara uppdelad i olika förbrukningskategorier eller en aggregerad siffra. Nyckeltalet/-en ska vara applicerbart vid analys av enskilda stamnätsinvesteringar (t ex en investering som möjliggör ett ökat framtida uttag i Stockholmsregionen).

Nyckeltalet/-en, eller den metod för samhällsekonomisk värdering som föreslås, bör beakta att elförbrukare eventuellt kan ansluta på annan plats i Sverige. 

Uppdraget ska redovisa metoden för hur nyckeltalen tagits fram. Uppdraget ska också undersöka andra relevanta aktörers eventuella metoder för motsvarande värdering, och i förekommande fall översiktligt redovisa dessa.


Uppdraget är tänkt att bedrivas självständigt hos vår konsult. Slutleverans sker genom en slutrapport och presentation. Startmöte och avstämningar med beställare ingår, företrädesvis som web-möten.


Uppdraget avser att utföras av en resurskonsult och arbetsleds av Svenska Kraftnät. 

Uppdraget uppskattas ha en beläggning på 50-100 % under hela uppdragstiden. Arbetet sker relativt självständigt med huvudsaklig leverans i slutet av uppdraget. Avstämning sker med beställare under arbetets gång. En ungefärlig bedömning av uppdragets omfattning är ca 6-8 veckor heltid för en resurs.

Omfattning ska ses som en kvalificerad uppskattning. Det framtida behovet kan komma att överstiga eller understiga här angiven kvantitet. Svenska kraftnät garanterar på så sätt ingen specifik volym, utan anbudsgivaren åtar sig att leverera mot det faktiska behov som uppstår.  

 

Arbetsuppgifter

Uppdraget inleds med startmöte med beställare för vidare planering av genomförande och leveranser.
I arbetet ingår självständig studie och sammanställning av andra relevanta aktörers metod för motsvarande samhällsekonomiska värdering.

Baserat på befintliga metoder, eller genom att utveckla ny metodik, ska nyckeltal (ett eller flera) för samhällsekonomisk monetär värdering av anslutning av framtida förbrukning föreslås. Metoden för hur nyckeltalet/-en tagits fram ska beskrivas, liksom hur de ska användas.

Baserat på nyckeltalet/-en ska Svenska kraftnät kunna göra en samhällsekonomisk bedömning av nyttan med investeringar som möjliggör framtida anslutning av elförbrukning, t ex investeringar som ger möjlighet för ökat uttagsabonnemang i Stockholmsområdet.

Avstämning med beställare sker under uppdragstiden.

Redovisning sker genom slutrapport och presentation.

Arbetet sker vid konsultens kontor. Slutpresentation sker preliminärt vid Svenska kraftnäts lokaler i Sundbyberg.

Kompetensprofil


Personen vi söker skall ha högskoleexamen inom nationalekonomi eller ingenjörsexamen och fem års erfarenhet av samhällsekonomisk analys. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och initiativförmåga, är tydlig i din kommunikation och har god stilistisk förmåga. Erfarenhet av arbete specifikt inom infrastruktur och energiprojekt är meriterande. 

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

F A I R P L A C E*

Nybrogatan 8
114 34 Stockholm Directions info@fairplace.se + 46 076 000 25 55 View page

Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor